Algemene Voorwaarden

KVK Nummer:       51427079

Bedrijf:                       Renson Consultancy/ TheartofbeingYOURSELF

 Activiteiten:              TheartofbeingYOURSELF    www.TheartofbeingYOURSELF.nl

TheartofbeingaMAN            www.TheartofbeingaMAN.nl

TheartofbeingaWOMAN      www.TheartofbeingYOURSELF.nl

TheartofbeingTOGETHER   www.TheartofbeingYOURSELF.nl

TheartofbeingINTIMATE      www.TheartofbeingINTIMATE.nl

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met ‘TheartofbeingYOURSELF’, en alle daarmee verbonden activiteiten, zoals hierboven genoemd.

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

  • TheartofbeingYOURSELF is een aanbieder van trainingen, coaching, begeleiding en groepsactiviteiten of programma’s op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
  • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en levering van diensten door TheartofbeingYOURSELF.
  • Iedere deelnemer die een programma of groepsactiviteit bij TheartofbeingYOURSELF volgt, stemt in met deze bepalingen.
  • Iedere deelnemer die persoonlijke begeleiding bij TheartofbeingYOURSELF volgt, stemt in met deze bepalingen.

 

ARTIKEL 2: PRIJZEN EN BETALINGEN

2.1 De volledige koopsom van onze producten en diensten dient altijd in één keer afgenomen en betaald te worden in onze webshop.

2.2 In uitzonderlijke gevallen kan er een betalingsregeling afgesproken worden met TheartofbeingYOURSELF. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met TheartofbeingYOURSELF.

2.3 Alle genoemde prijzen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, inclusief BTW.

2.4 De prijzen gelden slechts voor de genoemde geleverde goederen, diensten en werken genoemd bij de geleverde product en/of dienst.

2.5 Indien een factuur op naam gewenst is, dient de client daar zelf om te vragen en de gegevens voor op de factuur correct aan te leveren.

 

ARTIKEL 3: ANNULERING

 

Programma’s/ groepsactiviteiten:


3.1 Een programma/ groepsactiviteit kan – zowel voor de start of tijdens het programma – NIET kostenloos worden geannuleerd, tenzij TheartofbeingYOURSELF voor een programma een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. In dat geval kan enkel worden geannuleerd conform deze geldende regeling.

3.2 De kosten voor annulering van een programma/ groepsactiviteit zijn tot 6 weken voor aanvang 100 euro; tot 2 weken voor aanvang 40% van de koopsom; tot 1 week 80% van de koopsom; daarna vindt er geen restitutie meer plaats.

3.3 TheartofbeingYOURSELF biedt geen inhaallessen aan voor een deelnemer die verhinderd is om een programma te bezoeken.

3.4 Ook heeft TheartofbeingYOURSELF geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer een of meerdere bijeenkomsten van een programma – om welke reden dan ook – niet heeft bijgewoond.

Individuele begeleiding/ afspraken:


3.5 Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden verplaatst naar een later moment binnen 4 weken van de oorspronkelijke afspraak.

3.6 Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak volgens uurtarief in rekening gebracht.

3.7 Bij annulering binnen 24 uur in verband met ziekte worden geen kosten in rekening gebracht, maar wordt in overleg naar een later moment gezocht.

 

ARTIKEL 4 OVERDRAAGBAARHEID

4.1 Een programma van TheartofbeingYOURSELF is persoonsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar deelname aan een programma niet aan een ander kan overdragen.

4.2 Voor eenmalige bijeenkomsten biedt TheartofbeingYOURSELF in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekocht ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met TheartofbeingYOURSELF op te nemen.

 

ARTIKEL 5 OVERMACHT

5.1 Als door overmacht een programma niet door kan gaan, zorgt TheartofbeingYOURSELF voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een programma wordt gewijzigd, zorgt TheartofbeingYOURSELF ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht.

5.2 Gewijzigde programma’s geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

5.3 Er is sprake van overmacht wanneer de vertraging of tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis buiten de invloedssfeer van TheartofbeingYOURSELF.

 

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

6.1 TheartofbeingYOURSELF spant zich in om de programma’s voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een programma verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een programma, dan is TheartofbeingYOURSELF alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van TheartofbeingYOURSELF is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor TheartofbeingYOURSELF verzekerd is.

6.2 Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van TheartofbeingYOURSELF, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

6.3 Ook is TheartofbeingYOURSELF niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

 

ARTIKEL 7 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Alle intellectueel eigendomsrechten die betrekking hebben op het door TheartofbeingYOURSELF verstrekt materiaal ligt bij TheartofbeingYOURSELF.

7.2 Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het programma wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij TheartofbeingYOURSELF hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

ARTIKEL 8 DEELNAME PROGRAMMA

8.1 Iedere deelnemer is vrij om wel of niet aan de aangeboden activiteiten deel te nemen.

8.2 Het is een deelnemer niet toegestaan alcohol en/of drugs en/of geestverruimende plantmedicijnen te gebruiken of mee te brengen naar programma’s van TheartofbeingYOURSELF.

8.3 De deelnemer dient tijdens het bezoeken van een programma in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich vooraf te melden bij TheartofbeingYOURSELF.

 

ARTIKEL 9 BEELDEN PROGRAMMA/ Groepsactiviteiten

9.1 TheartofbeingYOURSELF kan tijdens een programma foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. TheartofbeingYOURSELF heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, mits daarvoor toestemming is verkregen.

 

ARTIKEL 10 VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

10.1 ‘TheartofbeingYOURSELF’ verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessie, tenzij wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

 

10.2 TheartofbeingYOURSELF verwerkt door klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens zie onze privacyverklaring.

ARTIKEL 11 VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

11.1 TheartofbeingYOURSELF behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. TheartofbeingYOURSELF publiceert altijd de laatste versie op haar website: www.TheartofbeingYOURSELF.nl.

 

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 Eventuele geschillen, voortvloeiend uit deze voorwaarden zullen onderworpen worden aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in Nederland.